Transport Miedzynarodowy
Katowice - Polska

Skontaktuj się z nami

polityka prywatności i cookie

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Eversped spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000613372, posiadająca nr NIP: 9542764879 oraz REGON: 36432460500000

 

 1. Zbierane dane osobowe

Jeśli wysyłasz zapytanie przy pomocy formularza kontaktowego, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
 2. a) w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną w systemie albo w formie pisemnego oświadczenia (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
 3. b) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b).
 4. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.
 5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

 1. Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. W szczególności, przechowywanie Twoich danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Używamy również m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

 

 1. Okres przechowywania danych

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie zatrudnione w firmie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w zakresie koniecznym do zapewnienia ciągłości dostępu systemów informatycznych i realizacji zamówień.

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 1. Przysługuje Ci:
 2. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 3. b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 4. c) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.
 5. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 8. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 10. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@everspoed.com

 

 

 1. Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować przy mocy adresu e-mail: biuro@everspoed.com lub pisemnie na adres naszej siedziby.